I. Podstawowe przepisy

Administrator danych osobowych zgodnie z artykułem 4 punkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych (dalej tylko „RODO“) jest spółką:

ESTER AURUM s. r. o. REGON: 46748393, NIP: 2023578249, VAT: SK2023578249 z siedzibą: Vyšehradská 3732/16, Bratysława 85106, Słowacja (dalej tylko: „operator“). Dane kontaktowe operatora są:

 • Adres: Vyšehradská 3732/16, Bratysława 85106, Słowacja
 • Email: info@esteraurum.com
 • Numer telefonu: +421 948 472 666

Dane osobowe oznaczają dane dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności za pomocą powszechnie stosowalnego identyfikatora, innego identyfikatora, takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji lub online identyfikator lub na podstawie jednej lub więcej cech lub cech, które składają jego tożsamość fizyczną, tożsamość fizjologiczną, tożsamość genetyczną, tożsamość psychiczną, tożsamość ekonomiczną, tożsamość kulturową lub tożsamość społeczną. Administrator danych osobowych nie wyznaczył pośrednika ochrony danych osobowych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Operator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które operator uzyskał na podstawie realizacji twojego zamówienia.                                                                      Operator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III. Uzasadnienie prawne i cel przetwarzania danych osobowych

Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest:

 • Wykonanie umowy między tobą i operatorem zgodnie z art. 6 sekcji 1 litery b.) RODO
 • Uzasadniony interes operatora w zakresie bezpośredniego marketingu (szczególnie w wysyłaniu ofert handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 sekcji 1 litery f.) RODO
 • Przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub że na wniosek osoby, której dane dotyczą, środki będą podejmowane przed zawarciem umowy

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • Przetwarzanie zamówienia i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a operatorem. (Przy zamówieniu wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do pomyślnego przetworzenia zamówienia (imię i adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub wykonanie jej przez operatora)
 • Wysyłanie ofert biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych.

Operator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Na takie przetwarzanie wyraziłeś wyraźną zgodę.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Operator zachowuje dane osobowe:

 • Przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a operatorem oraz do dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego)
 • Tak długo, dopóki nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, na okres maksymalnie 5 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody

Po upływie okresu zatrzymywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy operatora)

Odbiorcami danych osobowych są osoby – uczestniczące w dostawie towarów /usług/ dokonujące płatności na podstawie umowy, świadczące usługi obsługi sklepu internetowego, świadczące usługi marketingowe.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) ani organizacji międzynarodowej.

Wykonywane usługi, świadczące usługi marketingowe i pomocnicze:

 • Google analytics - rejestruje cookie i użycie sieci
 • Google Adwords - rejestruje cookie i użycie sieci
 • Google zakupy – prośba o opinie, zapisuje email, jeśli się z tym zgodzisz w procesie zamówienia
 • Heureka – rejestruje konwersje zakupu i emaila dla służby "Zweryfikowane przez klientów"
 • Sklik – rejestruje cookie, użycie sieci, konwersja zakupu

VI. Twoje prawa

Zgodnie z warunkami określonymi w RODO masz:

 • Prawo dostępu do twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO
 • Prawo do poprawienia danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenie przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO
 • Prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
 • Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres email operatora określonego w art. III tych warunków. Możesz odwołać zgodę w dowolnym momencie na swoim koncie klienta

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych, jeśli uważasz, że twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII. Warunki zabezpieczenia danych osobowych

 • Operator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 • Operator podjął środki techniczne w celu zabezpieczania repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, bezpiecznego / szyfrowanego dostępu do sieci, szyfrowanie haseł klientów w bazie danych, regularnych aktualizacji systemu, regularnych kopii zapasowych systemu.
 • Operator oświadcza, że tylko osoby przez niego upoważnione mają dostęp do danych osobowych.

VIII. Przepisy końcowe

 • Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że znasz warunki ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
 • Zgadzasz się na te warunki, zatwierdzając swoją zgodę za pomocą formularza online. Zatwierdzając swoją zgodę, potwierdzasz, że znasz warunki ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.

Operator ma prawo do zmiany tych warunków. Opublikuje nową wersję warunków dotyczących danych osobowych na swojej stronie internetowej i jednocześnie wyśle ci nową wersje tych warunków na twój adres email podany operatorowi

Warunki te wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 i całkowicie zastępują poprzednie warunki handlowe, które obowiązywały zgodnie z ustawą nr. 122/2013 W sprawie ochrony danych osobowych z późniejszymi zmianami.